Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Protipovodňová opatření

Aktuální stav projektových prací:

V listopadu roku 2022 požádala obec o vyjádření, k možnosti koordinace stavby PPO s plánovanou stavbou modernizace železniční trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou, generální ředitelství Správy železnic, státní organizaci.

Správa železnic odpověděla dopisem v lednu 2023, že „je připravena ke koordinaci vlastní investice s připravovaným projektem protipovodňových opatření“. Jedná se o zásadní průlom v jednáních připravované stavby PPO, jelikož je tato varianta rozumnější a efektivnější (z hlediska technického i čerpání veřejných prostředků) než provádět další liniovou stavbu v podobě protipovodňové zdi v blízkosti stávající liniové stavby v podobě železničního náspu.

Proto zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo rozdělení PPO do dvou etap a úpravu projektové dokumentace, která nyní dořeší technická opatření na pravém břehu řeky Svratky a se kterou bude požádáno o vydání územního rozhodnutí. Druhá etapa, tedy opatření na levém břehu, bude řešena v koordinaci s projektem modernizace trati. Předpokládáme, že realizace obou etap bude probíhat téměř současně. Nicméně nás v tomto směru čekají další náročná jednání.

V současné době je kompletně zpracovaná projektová dokumentace první etapy pro územní rozhodnutí, se kterou bude v nejbližší době požádáno o ÚR.

Název stavby:                                      Protipovodňová opatření obce Štěpánovice

Stupeň projektové dokumentace:    Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Investor (stavebník):                           Obec Štěpánovice

Zpracovatel dokumentace:                Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Účelem navrhovaných opatření je protipovodňová ochrana okolních staveb a pozemků na průtok Q100 v řece Svratce s převýšením úrovně PPO + 30 cm nad tento průtok.

Stavba je rozdělena na 12 stavebních objektů:

Délka řešeného úseku toku                                             ř.km 80,5 – 81,7

Návrhový průtok                                                                Q100 Svratka

Navržená koruna PPO                                                       258,45 – 262,81 m n.m.

 

SO 01 PB zeď nad náhonem

Délka zdi                                                                           82,5 m

Výška zdi   nad základem                                                 0,5 – 0,8 m

Šířka zdi                                                                            0,3 m

 

SO 02 PB zeď u vtoku do náhonu

Délka zdi                                                                           81,4 m

Výška zdi   nad základem                                                 0,8 m

Šířka zdi                                                                               0,3 m

Stavidlový uzávěr                                                               1 ks

 

SO 03 Navýšení PB hráze nad mostem

Šířka koruny                                                                      3 m

Povrch koruny                                                                   štěrkodrť

Sklony svahů                                                                     1:2 – 1:3

Navýšení o                                                                        0 – 1,45 m

Délka                                                                                410 m

 

SO 04 PB zeď nad mostem

Délka zdi                                                                           182,1 m

Výška zdi   nad základem                                                   0,85 – 2,1 m

Šířka zdi                                                                            0,3 m

 

SO 05 PB zeď pod mostem

Délka zdi                                                                           205,5 m

Výška zdi   nad základem                                                   1,4 – 1,8 m

Šířka zdi                                                                            0,3 m

Délka obslužné komunikace                                               198 m

Šířka obslužné komunikace                                                2,5 m

Povrch obslužné komunikace                                             štěrkodrť

 

SO 06 PB hráz pod mostem

Šířka koruny                                                                      3 m

Povrch koruny                                                                   štěrkodrť

Sklony svahů                                                                     1:2

Výška                                                                                0 – 1,5 m

Délka                                                                                398 m

 

SO 07 Stavidlový objekt

Stavidlový uzávěr                                                               1 ks

Šířka                                                                                 2,5 m

Výška hráze nade dnem náhonu                                         1,7 m

Délka přemostění náhonu                                                   4,5 m

Délka úpravy náhonu                                                          32 m

Opevnění náhonu                                                              dlažba z LK do betonu

 

SO 08 – SO 11 Neobsazeno

Tyto stavební objekty původně obsahovaly návrh PPO na levém břehu řeky Svratky, ale v průběhu projednávání projektu bylo od řešení na levém břehu v rámci této PD upuštěno s tím, že ochrana levého břehu bude zahrnuta do další etapy, která bude řešena v rámci plánované modernizace železniční trati Tišnov – Nedvědice – Žďár nad Sázavou, kterou chystá Správa železnic, státní organizace.

 

SO 12 Kácení a náhradní výsadba

Počet kácených dřevin                                                       170 ks

Plocha kácených keřů a náletové vegetace                         1370 m2

 

Zpracoval: Ing. Jaroslav Hetmánek

 

Koordinační situační výkres 

 

Protipovodňová opatření r.2022

 

 

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion