Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

Výpis usnesení z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 15. 12. 2020

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • program 16. veřejného zasedání ZO,
 • ověřovateli zápisu p Martina Válka a p. Jiřího Kopřivu, zapisovatelem p. Ing. Tomáše Kubína,
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce Štěpánovice na roky 2022-2023,
 • Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021,
 • rozpočtové opatření č. 7,
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Štěpánovice na roky 2022-2023,
 • Rozpočet MŠ Štěpánovice na rok 2021,
 • Příspěvek na provoz MŠ ve výši Kč 279200,-,
 • vybírat za zhotovení povolenky na vjezd na komunikaci Štěpánovice – Lomnička Kč 100,- vč. DPH,
 • stočné dle směrných čísel na občana za rok: 1605,- Kč vč. DPH (platí i pro uživatele rekreačních chat, chalup a neobydlených RD),
 • pevnou složku vodného 450,- /vodoměr a za 1 m3 spotřebované vody Kč 33,- vč. DPH,
 • schvaluje cenovou nabídku na zpracování podkladu pro projednání návrhu PPO s vlastníky pozemků na základě výsledků studie „PPO Štěpánovice, investiční záměr, červen 2017“ ve variantě 4 od společnosti VRV a.s., Praha,
 • cenovou nabídku od společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, 664 84 Zastávka a pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Štěpánovice č. 44/20,
 • podat výpověď smlouvy společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
 • schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova dětského hřiště v obci Štěpánovice“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, dotační titul H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce Štěpánovice 2021,
 • podání žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hala“ z Národní sportovní agentury – program 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – investice nad 10 mil. Kč a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce Štěpánovice 2021,
 • schvaluje MŠ Štěpánovice, PO převedení finančních prostředků ve výši Kč 180 000,- z Rezervního fondu do Investičního fondu a také nařizuje odvod těchto finančních prostředků na účet zřizovatele tj. Obce Štěpánovice (č. účtu 16627641/0100) do 31.12.2020,
 • schvaluje stejnou výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tj. Kč 500,-/1 osoba nebo nemovitost/rok a to na rok 2021,
 • Dodatek č. 14 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – BVK a.s.,
 • Dodatek č. 2 k Dohodě o úpravě vzájemných práv s povinností Vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – SVAK Tišnovsko,
 • nabídku na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Multifunkční hala“ od společnosti EUMONIA, Hodkovická 52/52, Liberec,
 • vyjednat Smlouvu s Městskou policií Tišnov.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 • kontrolu usnesení,
 • zprávu o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši Kč 7 000,- na pořízení nábytku do MŠ,
 • rozpočtové opatření č. 6,
 • informace k projektům v roce 2020 a 2021,
 • informace k hospodaření v obecních lesích.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smluv a dodatků smluv.

 

Zastupitelstvo obcene schvaluje:

 • pronájem části obecního pozemku p.č. 61 v k.ú. Štěpánovice p. ……………….,
 • prodej pozemku p.č. 424/4 v k.ú. Štěpánovice p. ………………………..,
 • přílohu č.1 a č.2 ke smlouvě s účinností od 1.1.2021-společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

 

……………………………………
Mgr. Miluše Pulkrábková
starostka obce

Ověřovatelé:

                   …………………………                                               ……………………………
                      Martin Válek                                                       Jiří Kopřiva