Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Výpis usnesení z  12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 3.2.2016

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 •  ověřovateli zápisu p. Bohuslava Matouška a p. ing. Rudolfa Maška, zapisovatelem p. ing. Tomáše Kubína.
 • program zasedání,
 • záměr prodeje pozemku p.č. 438/2  v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 186 m2,
 • příkazní smlouvu se společností PROMEA s.r.o. Brno,
 • podat žádost o dotaci v rámci dotačního programu JMK „Program rozvoje venkova Jmk pro rok 2016“dotační titul : Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě,
 • poskytnutí finančního příspěvku  na sociální služby ORP Tišnov pro rok 2016 ve výši Kč 10 000,- a to v rámci řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb schválenými na 19. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 25.6.2015 usnesením č. 1919/15/219 a pověřuje starostku k podpisu „smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2016,
 • Smlouvu č.:001030009883/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Štěpánovice a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice – kabel NN na pozemku p.č. 727/1,727/10,727/9,727/11 a 726/3v k.ú. Štěpánovice.
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Tišnovem a Obcí Štěpánovice na výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
 • Směrnici č. 4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady
 • MŠ Štěpánovice převedení nevyčerpaných fin. prostředků ve výši Kč 21 405,14 do rezervního fondu MŠ.
 • neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny dle přílohy tohoto zápisu,
 • cenovou nabídku na zpracování obou pasportů (pasport komunikací a pasport dopravního značení) za Kč 24 917,5 vč. DPH.
 • hospodaření obce Štěpánovice k 31.12.2015.
 • proplacení výdajů ve výši cca Kč 9 000,- na konání „Ostatků“ dne 13.2.2016.
 • předložený návrh úpravy prostranství před budovou OÚ.

 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nákupem dalšího dopravního prostředku pro jednotku SDH. Dle informací z JMK zastupitelstvo obce doporučuje SDH zažádat JMK o individuální dotaci na nákup automobilu.

 

Zastupitelstvo obce  konstatuje, že přístup na pozemek p.č. 881/2 v k.ú. Štěpánovice je řešen projektovou dokumentací zpracovanou p. Martinem Přikrylem z prosince 2014 a to formou sjezdu k novostavbě RD viz.“ Smlouva o právu provést stavbu“ ze dne 25.8.2015 vč. přiložené situace plánovaného sjezdu (příjezdové cesty).

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • nové informace k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod – společnost Vodárenská akciová společnost a.s. .
 • Inventarizační zprávu k 31.12.2015.
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.12.2015.
 • zápis z jednání SR MP 25.1.2016 a VH 14.12.2015.

Zastupitelstvo obce stanovuje, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení tj. od 3.2.2016.

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

 • k podpisu všech schválených smluv.

 

……………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

       starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                          Bohuslav Matoušek                       Ing. Rudolf Mašek