Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Výpis usnesení z  3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 4.2.2015

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Erika Oplta a p. Jiřího Kopřivu, zapisovatelem p. Kubína,
 • program zasedání,
 • Smlouvu o spolupráci pro stavbu „II/387 Štěpánovice, průtah“ mezi obcí Štěpánovice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
 •  Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS), včetně soupisu prací (SP) pro investiční akci „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ vč. osvětlení  přechodu pro pěší podél komunikace II/387 v obci Štěpánovice“ včetně Plné moci pro zmocněnce: firmu IKU Brno s.r.o.
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Štěpánovice č. 1/2015o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Štěpánovice.
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015o zákazu používání zábavné pyrotechniky.
 • Nařízení č. 1/2015 Tržní řád.
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu mezi firmou Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a obcí Štěpánovice, kterým se zvyšuje  cena za dodávku pitné vody na Kč 15,58/1m3 bez DPH a to od 1.1.2015.
 • Směrnici č. 4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.
 • zahájení přípravy projektové dokumentace na stavbu sportovně - kulturní haly – komunitní centrum - jednání s ing. Štarhou z firmy ŠTARHA ENGINEERING, s.r.o., Kuřim.
 • podání žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova na opravy soc. zařízení v MŠ.
 • příkazní smlouvu uzavřenou mezi firmou Promea s.r.o., Brno a obcí Štěpánovice na zprac. žádosti o dotaci na projekt „Oprava sociálního zařízení MŠ Štěpánovice“.
 • podání žádosti o dotaci na nákup pož. automobilu z rozpočtu JMK – odbor hejtmana.
 • žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání z Úřadu práce.
 • Plán kulturních akcí na rok 2015
 • schválení samovýroby dřeva – pokácení jasanů u nádraží.
 • úhradu autobusu na zájezd do Uherského Hradiště do Galerie slováckých vín  - pořádá TJ tenis a obec Štěpánovice.
 • pokácení lípy před budovou OÚ.
 • proplacení výdajů ve výši Kč 10 000,- spojených s konáním ostatků 14.2.2015.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení,
 • zprávy místostarostů,
 • zápis z jednání SR MP 21.1.2015.

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu všech schválených smluv, dodatků smluv a plné moci.

 

 

 

………………………………

Mgr. Miluše Pulkrábková

starostka obce

 

Ověřovatelé: …………………………                     ……………………….

                    Erik Oplt                                               Jiří Kopřiva