Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

2012 červen


Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27.6.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 • ověřovateli zápisu p. Běličovou a p. Kubína,
 • program zasedání,
 • poskytnutí území k.ú Štěpánovice u Tišnova a působnost MAS Brána Brněnska, o.s. na svém území,
 • prodej pozemků p.č. 474/1, 474/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova za Kč 150,-/1m2 p. ………………………., …………………. s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující,
 • prodej pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 40 m2 za Kč 150,-/1 m2 manž. ………………………, ……………………… s tím, že veškeré náklady spojené uhradí kupující,
 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 628-045-04 ze dne 12.8.2004, jedná se o zrušení zástavního práva k nemovitostem: budova č.p. 23, pozemek p. č. 62/1, 62/3, 62/4,
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – firma MERTASTAV s.r.o. Předklášteří a obec Štěpánovice, jedná se změnu termínu dodávky stavebních prací,
 • rozpočtové opatření č. 4,
 • SDH Štěpánovice prominutí popl. ze vstupného.

 

Zastupitelstvo obce Štěpánovice ruší usnesení č. U2012/057 ze dne 30.5.2012.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu usnesení,

· informace o investiční činnosti,

· nabídku na změnu dodavatele zemního plynu od p. Hynka Dlapala,

· Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2011 vč. výroku ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 DSO Tišnovsko a zápis z jednání VH DSO Tišnovsko dne 19.3.2012,

· Zprávu MŠ Štěpánovice za šk. rok 2011/2012.

 

Zastupitelstvo pověřuje starostku:

· k podpisu kupní smlouvy – prodej pozemků p.č. 474/1, 474/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova,

· k podpisu kupní smlouvy – prodej pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova,

· k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru,

· k podpisu Dodatku č. 1 ke SOD s firmou Mertastav, s.r.o. Předkláštěří.

 

Usnesení k dopisu p. …………………

 • Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zpětný odkup pozemku p.č. 721 o výměře cca 1 277 m2, jedná se o veřejnou část obslužné komunikace za Kč 400,-/1m2 tj. za Kč cca 510 800,- a navrhuje bezúplatný převod pozemku do vlastnictví obce.
 • Zastupitelstvo schvaluje spolupodílení se pouze na těchto vynucených nákladech:

- přeložení plynovodní přípojky a HUP v místě rozšíření vjezdu do obytné zóny pro nemovitost p.č. 613 v kú. Štěpánovice RD 134 ve vlastnictví p. …………..

- přeložení oplocení v místě rozšíření vjezdu do obytné zóny na parcelách p.č. 613,/p. ……../, p.č. 616 a p.č. 617 /p. ………../ a p.č. 712 /p. ………….../.

- rozšíření příjezdové komunikace do obytné zóny na výše uvedených parcelách v délce cca 30 m a šířce 1,5 m.

Zastupitelstvo požaduje doložení položkového rozpočtu na výše uvedené práce z důvodu transparentního posouzení. Poté bude sepsána smlouva o dílo a schválena zastupitelstvem.

 

 • Zastupitelstvo neschvaluje nabídku zpětného odkupu parcely p.č. 721.

 

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

 

…………………………                                   ………………………….

Ing. Tomáš Kubín                                 Martina Běličová