Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Prosincové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 35. veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 16.12.2009 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:

 • za ověřovatele zápisu o průběhu 35. zasedání zastupitelstva obce p. Kubína a p. Kopřivu,
 • program zasedání,
 • rozpočtové opatření č. 9,
 • rozpočtové provizorium na rok 2010,
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2009 ve výši Kč 3 470,-,
 • podání „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR“ na dokončení programu AKS Clavius (VISK 3 2010) v obecní knihovně,
 • úhradu 30% výše nákladů na realizaci dokončení programu AKS Clavius (VISK 3 2010) v obecní knihovně,
 • prodej pozemku p.č. 427/5 v k.ú. Štěpánovice o výměře 992 m2, s tím že prodávající uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a to za cenu Kč 40,- / 1 m2,
 • pokácení stromu u jezu p. Kovářem – dřevo zdarma,
 • odkup pozemku p.č. 1217 v k.ú. Štěpánovice o výměře 527 m2 od Milana a Jindřišky Švrčkových, Tišnov za Kč 40 000,- s tím, že náklady spojené s odkupem pozemku bude hradit kupující,
 • podání žádosti o dotaci na JMK na projekt „Spolufinancování výstavby cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“,
 • plán zasedání na rok 2010,
 • místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši Kč 400,- /1 osoba a rok,
 • Dodatek ke smlouvě č. 5. - Brněnské vodárny a kanalizace,

· od 1.1.2010 zvýšení ceny za vodu Kč 18,-/1 m3,

· DSO Mikroregionu Porta příspěvek na činnost Svazku ve výši Kč 10,- na jednoho obyvatele,

· nájmy kanal. jímek na rok 2010 ve stejné výši tj. Kč 720,- / 1 osoba a rok.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· k podpisu všech schválených smluv

 

Zastupitrelstvo souhlasí:

· případnou právní poradou v jednání o účasti na Programu 129 120 – PPO,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů ze zasedání,

· zprávu o investiční činnosti,

· informace k návrhu ÚP:

návrh územního plánu je v současné době projednáván v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v rámci tohoto projednávání se k němu vyjadřují pouze dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Veřejnost a vlastníci nemovitostí dotčených řešením ÚP nemohou v této fázi projednávání návrhu ÚP své připomínky a námitky uplatňovat.

Vlastníci dotčených nemovitostí mohou své námitky uplatnit až ve fázi řízení o územním plánu, tj. až bude projednáván v souladu s ust. § 52 stavebního zákona a ust. 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to písemně a se všemi náležitostmi dle ust. §52 odst. 3 stavebního zákona.

Oznámení o zahájení řízení o ÚP bude vyvěšeno ve formě veřejné vyhlášky na úředních deskách obce Štěpánovice a Tišnov. Na tomto oznámení bude uvedeno kde a kdy můžete nahlédnout do návrhu ÚP Štěpánovice a kdy se bude na Obecním úřadě Štěpánovice konat veřejné projednávání, kterého se občané mohou účastnit a odkdy dokdy se mohou podávat připomínky nebo námitky k návrhu ÚP Štěpánovice.

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé: Jiří Kopřiva Ing. Tomáš Kubín