Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

3. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:            

    /2017                  A.1.                 A10

Vypracoval:

LenkaKrytinářová, DiS., ředitelka školy

Schválil:

Lenka krytinářová, Dis., ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

31.8.2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

2. 1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

 1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
 2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.
 3. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.
 4. Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.
 5. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
 6. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.
 7. Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
 8. Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud
 • mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,
 • jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,
 • jsou azylanty,
 • jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,
 • jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

 

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

 1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce na účet mateřské školy, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 2. Jestliže
 • zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, přede dnem splatnosti úplaty podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitelky mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty.

 

3.  Výše úplaty

 

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

Pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, základní částka úplaty za příslušný kalendářní měsíc se nesnižuje, ani nepromíjí.

4. Úplata za vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

5. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

6. Přehled výše úplaty

 

 1. celodenní docházka                                                                                             300,- Kč
 2. dítě, které dosáhne pátého roku věku před začátkem školního roku                  0,-Kč
 3. stanovená výše úplaty v bodech a),b) se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU

 

7. Osvobození od úplaty

 

a) Osvobozen od úplaty je
aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

cc) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

b) Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitelky mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitelka mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitelka žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Lenka krytinářová, Dis.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017

 

 

Ve Štěpánovicích, dne 31.8.2017

 

 

Lenka krytinářová, DiS.

ředitelka školy

 

 

Příloha č. 2 - Stanovení úplaty

 

Mateřská škola,

Štěpánovice, okres Brno- venkov,

příspěvková organizace

 

Č.j.:

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 takto:

 1.  

 

neomezená celodenní docházka

300,- Kč

 1.  

 

od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

0,- Kč

 1.  

 

přerušení provozu v měsíci prosinec delší než 5vyučovacích dní v měsíci

výše úplaty bude stanovena k 23.10.2017

 1.  

 

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2018

 

Ve Štěpánovicích, dne 27.6.2017                            

 

Lenka Krytinářová, DiS.

      ředitelka školy

 

 

 

 

Příloha č. 3 - Stanovení úplaty

 

Mateřská škola,

Štěpánovice, okres Brno- venkov,

příspěvková organizace

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

 1.  

 

neomezená celodenní docházka

300,- Kč

 1.  

 

od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

0,- Kč

 1.  

 

přerušení provozu v měsíci prosinec delší než 5vyučovacích dní v měsíci

výše úplaty bude stanovena k 19.10.2018

 1.  

 

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

výše úplaty bude  stanovena k 1. 5. 2019

 

Ve Štěpánovicích, dne 19.6.2018                            

 

Lenka Krytinářová, DiS.

      ředitelka školy

 

 

 

 

Příloha č. 4 - Stanovení úplaty

 

Mateřská škola,

Štěpánovice, okres Brno- venkov,

příspěvková organizace

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

 1.  

 

neomezená celodenní docházka

300,- Kč

 1.  

 

od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

0,- Kč

 1.  

 

přerušení provozu v měsíci prosinec delší než 5vyučovacích dní v měsíci

výše úplaty bude stanovena k 18.10.2019

 1.  

 

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

výše úplaty bude  stanovena k 30. 4. 2020

 

Ve Štěpánovicích, dne 24.5.2019                            

 

Lenka Krytinářová, DiS.

      ředitelka školy